Skip to main content

PRIVACYVERKLARING GOLFCLUB “DE KOEPEL”

Golfclub “De Koepel” hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Golfclub “De Koepel” zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Golfclub “De Koepel”
Rijssensestraat 142a
7642 NN Wierden
info@golfclubdekoepel.nl

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Golfclub ”De Koepel” verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het voeren van een leden- en financiële administratie
 • Het versturen van uitnodigingen en nieuwsbrieven
 • Het bijhouden van de individuele speelsterkte
 • Het onderhouden van herhaalde communicatie met leden (zoals over de inschrijving en resultaten bij terugkerende evenementen zoals wedstrijdrondes in onderlinge competities)
 • Het administreren van klanten van de cateraar
 • Het bijhouden van E-Golf4U
 • Het onderhouden van herhaalde communicatie met gasten (zoals over hun aanmelding voor een bezoek en als blijk van waardering en gastvrijheid, opnieuw uit te nodigen voor een bezoek)
 • Het kunnen aanleveren van gegevens voor de administratie van de NGF
 • Het behandelen van klachten/geschillen

 

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens aan u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adres en woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer vast/mobiel
 • Bankrekeninginformatie
 • Golfhandicap/speelsterkte

 

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Software voor ledenadministratie, handicapping, wedstrijden en communicatie (E-Golf4U);
 • Software voor de financiële administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Periodieke ledenraadpleging over Golfclub ‘De Koepel’, de partners van GCDK en de golfaccomodatie. De enquête vindt anoniem plaats en de resultaten kunnen niet herleid worden naar individuele leden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In zo’n geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar, indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Vereniging Golfclub de Koepel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Vereniging Golfclub de Koepel van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij pseudonimiseren en zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-up van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan deze verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van ons privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.

Geredigeerd op 27 januari 2020 te Wierden.